Меню Затваряне

Доставка на буков материал

1. Общи условия
а) Цялата информация и контакти за продажба са предоставени на купувача и се приема, че е съгласен с тях, освен ако няма друга уговорка между продавача и купувача;
б) С приоритет са поръчките, които ги има на склад;
в) Сделката за продажба не може да се прехвърля или отстъпва на друг купувач;
г) Продавача не гарантира за срокове, които изисква купувача при поръчката. Сроковете на продавача са изрично указани от него.
2. Изпращане на стоката
а) Всяко изпращане на стока с договор за продажба се разглежда като отделна сделка и изпращането на повече от една доставка трябва да бъде обезпечено с последващ договор.
б) Продавача има задължението да пакетира, натовари и изпрати цялата поръчката едновременно или на части с няколко превозни средства в уговорените срокове. Купувача не може да отказва някоя от частите на поръчката, освен ако правото на отказ не е записано ясно в договора.
в) Продавача запазва правото да определя метода на изпращане, освен в случаите на допълнително споразумение между продавач и купувач.
г) Продавача може да определя маршрута на изпращане и контрола по доковете .
Ако натоварването става на суша, сумата за вътрешния превоз се поема от продавача, освен в случаите на допълнително споразумение между продавач и купувач.
д) За изпращане по суша, където товарните контейнери са включени в договорената цена и съгласието е написано в договора, купувача се заема да получи стоката на дестинация и се заема с разтоварването толкова бързо, колкото позволяват механизмите. Повредите при разтоварване са за сметка на купувача. В случаите на писмено съгласие, всички натоварвания, разтоварвания, такса за разтоварване, пристанищни такси, такси за мита са за сметка на купувача. Всяка промяна на превозните такси, дори в следваща дата на продажба, но рефлектират на цената ще бъдат за сметка на купувача.
е) В случай на забавяне на поръчката, продавача има отговорността да извести купувача.
3. Срок на плащане
а) За изпращане извън European Union, срока на плащане е до издаване на фактурата.
б) За изпращане в European Union, освен ако не са написани, сроковете за плащане са в брой, при размяна на документите, предоставени от банката, одобрена от продавача.
Всички банкови такси са за сметка на купувача.
c) фактурите са платими във валутата посочена на фактурата от продавача, за което купувача ще получи инструкции на място или по имейл.
д) Не се приема плащане без  да са уговорени условия за доставка или да е сключен договор за доставка.
4. Такси и мита
Всички такси, които съпровождат поръчката са допълнителни. За доставка в България всички такси са включени в цената. За доставка до други страни, таксите не са включени в цената и се поемат от купувача.
5. GRADES
Освен ако не са определени, правилата за окачествяване на бичения буков материал са по БДС (Български държавен стандарт), считано от датата на приемане на поръчка и управление на производството на цялата поръчка.
6. Заем
Ако по някое време купувача кредитоносител стане неплатежоспособен, гаранция за купувача незабавно носи кредитодателя му. Имайки в предвид това, плащането трябва да стане предварително, иначе продавача има правото да отхвърли поръчката. Ако купувача не направи плащане, въпреки поръчката си, продавача има правото да отхвърли заявката.
7. Поръчителство
Продавача не става поръчител, ясен или косвен. Информацията за купувача се пази се стриктно.
8. Домицил, място, където се изплаща полица
Договорът ще бъде сключен по всички правила на закона, от адресната регистрация на продавача.
9. Непредвидени обстоятелства
Във всеки договор са включени: действие на правителството, война, мобилизация, стачка, безредия, наводнение, общ или частичен пожар, катастрофа, стачка в кейовете за товарене и разтоварване, повреда или задържане в морето, намаляване, прекратяване на операциите, или други непредвидени случаи, извън контрола на продавача, които пречат на производството и/или натоварването и/или морския транспорт на стоки или други обстоятелства извън контрола на продавача, които пречат на получаването на стоката.
Купувача или продавача в този случай могат да прекратят изпълнението на договора, никоя страна няма да бъде отговорна пред другата за вреди, в резултат на такова прекратяване. Според това, продавача без отговорност за обезщетение може да прекрати договора, като раздели средната стойност, която е резултат от непредвидените обстоятелства.
Купувача или продавача в този случай могат да уведомят бързо другата страна на договора за ситуацията, оказала влияние на договора и след като приключи и вече е осъществим, съобщават в каква степан се налага прекратяване или намаляване на капацитета. Изпращането е свободно за продавача и трябва да се поеме от купувача. Когато такова прекратяване е направено и приключило, последиците от изпращането ще бъдат обобщени според договора. В случай, че складът на продавача бъде разрушен- напълно или частично и той не може да достави заявеното количество на купувача, продавача може да прекрати договора.
10. Анулиране на договора
Продавача има правото да прекрати всяка поръчка, поради невъзможността на купувача да се справи със сроковете на предишна негова поръчка или при информация, че купувача има кредит, който не може да погасява, освен в случай, в който купувача дава уверение, за пълно плащане при натоварване.
11. Връщане на стоки
Преди изпращането на стоката, купувача може да се откаже от поръчката, като в този случай ще има кредит за изчерпване при продавача.
12. Количествени разлики
При съгласие от двете страни, продавача има правото да увеличи или намали количеството за натоварване във всяка поръчка, с оглед на товарене или за покриване на минимални тарифни изисквания. Тези разлики няма да варират повече от 10 % от поръчаното количество.
В случай, че една поръчка се изпраща на части, тези уговорени 10% не се отнасят за всяка част, а за общото количество, което трябва да отговаря на сбора от всички отделни части.
13. Риск от загуба на трансфер
При изпращането в границите на Европа, рискът за загуба на стоки се определя от сроковете, в които продавача ще изпрати фактурата на купувача. При изпращане по море, рискът от загуба на стока се определя  според сроковете на Incoterms 2000. Рискът за продавача е дали ще си получи плащането, а за купувача дали ще получи количеството стока на точното място.
14. Изисквания
Освен, ако не е указано друго дървения материал се продава според качеството и уговорените начини от деня на приемане на поръчката.
15. Срок за обсъждане и изисквания
Купувача незабавно трябва да  разтовари и съхрани стоката и покрие застраховката на всяка доставка, която е обект на обсъждане. Във всички случаи обаче, купувача трябва да направи дължимото плащане в сроковете на договора.
Всяко изискване от купувача, трябва да бъде направено в периода на сключване на договора. След сключване на договора, купувача не може да предявява изисквания.
16. Граници на обезщетение
Ако купувача е отправил изискване към вредите, той трябва да направи пълно плащане за изпращането според Срокове на плащане, съдържащи се в договора.
А) Дефектно качество
Ако купувача при получаване иска да върне доказано дефектни стоки, продавача без закъснение ще замени дефектните стоки. Ако той не иска да върне дефектната стока, продавача следва да плати намалената в стойността на повредената стока, без право да иска компенсации.
Б) Бърза доставка
Ако количеството може да бъде осигурено по- бързо от срока в договора,  но с определени липси, продавача веднага съобщава на купувача за това, ако е съгласен. Плащането ще бъде направено само за точно доставеното количество.
B) Задължителни граници
Продавача не ще бъде отговорен пред купувача за компенсации и вреди от какъвто и да е вид, заради дефектите на продукта описани описани в точките А и Б. Отговорността на една от страните не надвишава загубите, които може разумно да бъдат предвидени по времето на сключване на договора, или ще включват всякакви преки и непреки резултати или икономически вреди. В никакъв случай вредите не надвишават фактурираната стойност на дефектните стоки.
Отговорността на продавача за лично правонарушение и/или собствена вреда (включително всякакви преки и непреки резултати или икономически вреди, каквито бяха засегнати в горния параграф) произлезли от продажбата, ще бъдат ограничени като вреди, които са в резултат на небрежност, управление, безработица. Продавача няма да бъде отговорен за претенции възникнали от:
Всякакви физични или химични промени във формата на продукта, направени умишлено от купувача или някоя от страните;
Препакетиране, освен, ако е неопаковано единствено за контрол, демонстрация, проба или са заменени части под инструкциите на продавача и тогава се препакетира оригиналния контейнер;
Демонстрации, инсталиране, обслужване или поправка, освен ако операциите не са във връзка с продажбата на продукта;
Продукта, който след продажба, бъде надписан или пренадписан като контейнер.
17. Арбитраж
Това е намерение, за което купувача и продавача ще положат усилие с разумни средства да разрешат мирно всеки спор или риск, които са възникнали. Ако мирното разрешаване е невъзможно, всеки ще посочи арбитър с опит в търговията по спорния въпрос, който ще се свърже с двете страни и разходите за това ще бъдат платени от страната изискала арбитраж. Ако арбитрите не могат да решат спора, те ще посочат посредник, който ще прегледа техните заключения и издаде крайно решение.

За повече информация, моля да се свържете с нас