Меню Затваряне

Буков паркет

Производство на буков паркет

Най-ниски цени от Арсов 90 ЕООД.
Доставки на буков паркет за цяла България.
 
Размери: 20x 50x 250mm, 20x 50x 300mm, 20x 50x 350mm

1. Паркет от букова дървесина с широчина, по-голяма или по- малка от 50 mm не се произвеждат.

2. При споразумение между производителя и потребителя могат да се произвеждат детайли за паркет с дължина от 250 мм до 350 мм.
3. Производството на паркет с размери по- малки от 20x 50x 250 не се изработват. Детайлите за паркет от други типове качества (по- ниски) не се произвеждат за export (външен пазар) и се изработват само по споразумение между производителя и потребителя.
4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
4.1. Детайлите за паркет се изработват от дървесината на следния дървесен вид:
обикновен бук (Fagus sylvatica L.)
4.1.1. Дървесината за бука за изработване на детайли за паркет е пропарена.
4.1.2. За производството за детайли за паркет се допуска използването и на други дървесни видове, които по експлоатационни и физико-механични свойства не отстъпват на обикновен бук (Fagus sylvatica L.).
4.2. Детайлите за паркет трябва да бъдат рендосани.
4.3. Повърхностите на лицевата и нелицевата страна на детайлите за паркет трябва да бьдат равни и успоредни една на друга.
4.3.1. Ръбовете трябва да бъдат цели и взаимно успоредни помежду си.
4.3.2. Ръбовете на лицевата страна на детайлите за паркет трябва да бъдат перпендикулярни на страничните ръбове.
4.4. Влизането на перата в нутовете трябва да става без усилие и без излишна хлабина.
4.5. Дължината и височината на детайлите за паркет се определя от дължината и широчината на лицевата страна.
4.6. Влажността на детайлите за паркет трябва да бъде 9 ±2%.
4.7. По отношение качеството на дървесината и степента на обработката детайлите за паркет отговарят на изискванията по БДС.
5. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ
5.1. Приемането на детайлите за паркет се извършва на партиди.
Под партида се разбира количеството детайли за паркет от един и същи тип, дървесен вид, качество и размери.
Размерът на партидата се определя по споразумение между производителя и потребителя.
5.2. Потребителят има право на контролна проверка, при която са взема без избор проба в размер до 5% от партидата.
Всички детайли за паркет от пробата се проверяват дали отговарят на изискванията на стандарта. Влагата се проверява най-много на 10 броя детайли.
Ако в пробата се окаже, че повече от 3% от детайлите не отговарят на стандарта, партидата се обявява за нестандартна.
5.3. Детайлите за паркет се приемат, в m2, като изчисляването на квадратурата им се извърша с точност 0,01 m2.
6. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
6.1. Всеки един от детайлите за паркет, образуващ контролната проба, се проверява дали отговаря на изискванията за качеството, регламентирани в настоящия стандарт.
6.2. Размерите и профилите се проверяват с подходяци измерителни инструменти, позволяващи да се оцени предписаната точност при влажност на детайлите за паркет 9 ±2%.
6.3. Дължината и широчината се поверяват върху лицевата страна: дължината – успоредно, а широчината – перпендикулярно на надлъжната ос на детайлите за паркет.
Дебелината са поверява в двата края и по средата от дължината на детайлите и се определя като средноаритметична стойност от трите измервания.
6.4. Кривината (надлъжната и напречна) по лицевата страна и по тесните страни на детайлите за паркет се определя чрез измерване на фугата между повърхността на детайла и ръба на поставена върху нея контролна метална линийка.
6.5. Правоъгълността и проволинейността на детайлите за паркет се проверяват с помощта на две метални линийки, разположени перпендикулярно една спряно друга (ъгълник).
6.6. Качеството на изработката и неизмерените недостатъци на дървесината се определят чрез външен оглед (окомерно).
6.7. Размерът на измеримите недостатъци на дървесината се определя по БДС 4746-73.
6.8. Влажността на дървесината се проверява посредством влагомер по БДС 8964-71. При спор влажността се определя по тегловния метод, съгласно същия стандарт.
7. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
7.1. Детайлите за паркет трябва да бъдат опаковани на връзка.
7.2. Всяка връзка трябва да съдържа детайли за паркет от един тип, от един дървесен вид, с едни и същи размери по дебелина, широчина, дължина и от едно качество.
7.3..
7.4. Във всяка връзка детайлите за паркет се нареждат с лицевата страна нагоре с изключение на най-горния ред, в който детайлите се нареждат с лицевата страна надолу.
7.5. Връзките се връзват в двата края с пластмасова лента с широчина 10 до 15 mm и дебелина 0,3 до 0,5 mm, съгласно БДС 10065-72.
7.6. Броят на детайлите за паркет в една връзка и начинът на нареждането им са дадени в приложението към настоящия стандарт.
7.7. Маркировката се извършва на горния или долния ред на всяка връзка, като се поставя с трайна боя печат, съдържащ следните означения:
– наименование на страната-производител;
– наименование на предприятието-производител;
– тип на детайлите за паркет;
– дървесен вид;
– размери (дебелина, широчина, дължина), в mm;
– качество;
– водачество на детайлите за паркет в брой и в m2;
– БДС 22-75.
8. СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ПРИДРУЖАВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1. Детайлите за паркет, опаковани на връзки, се съхраняват в затворени, чисти и сухи помещения с дървен под (или с подове от друга термоизолационни материали), наредени на фигури.
Нареждането на връзките на фигури се извършва по начин, подходяц за механизирано провеждане на товаро-разтоварните операции в складовите помещения.
8.1.1. Температурата и относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да осигуряват влажност на детайлите за паркет 9 ±2%.
8.1.2. В складовите помещения детайлите за паркет трябва да бъдат предпазени от действието на слънчевите лъчи, от гъбни поражения и поражения от насекоми.
8.2. При товаренето, транспортирането и разтоварването детайлите за паркет трябва да са предпазват от механични повреди, намокряне и замърсяване.
8.3. Транспортирането на детайлите за паркет се извършва в закрити, чисти и сухи превозни средства.
8.4. Всяка партида да се придружава от свидетелство за качеството, издадено производителя.

За повече информация, моля да се свържете с нас.